Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

 29.05.2021

Obec: Švábovce
P l á n  k o n t r o l n e j  č i n n o s t i
na obdobie júl – december 2021.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení. 

Plán kontrolnej činnosti:
- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2021
- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2021
- Kontrola účtovných dokladov
- Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
- Kontrola vybavovania podaných sťažnosti a petícii.
Stanoviská kontrolóra obce.
- Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce
na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024. 

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce 

Vo Švábovciach 28.05.2021

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár