Návštevnosť

Kalendár zvozu odpadu

Kontrolór obce

Kontrolór obce: Ing. Ondrej KORENKO

Obec: Švábovce
                                  P l á n  k o n t r o l n e j   č i n n o s t i 
                                      na obdobie júl – december 2021. 
Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.
Plán kontrolnej činnosti:
- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2021
- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2021
- Kontrola účtovných dokladov
- Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ
- Kontrola vybavovania podaných sťažnosti a petícii.
Stanoviská kontrolóra obce.
- Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce
na rok 2022 a výhľadového rozpočtu na roky 2023 a 2024. 
Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce 
Vo Švábovciach 28.05.2021

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j    č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2021.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola inventúrnych zápisov z inventarizácie majetku v ZŠ s MŠ Švábovciach za rok 2020.

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2021

- Kontrola použitia finančných prostriedkov poskytnutých formou originálnych kompetencií v roku 2020 obcou Švábovce    Evan.cirkvi AV vo Švábovciach na prevádzku Materskej škôlky ktorej je zriaďovateľlom.

 • Následná kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

 • Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2020

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2020.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 24.11.2020

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j    č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2020

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2020

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2020

 • Kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ

 • Kontrola VZN 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné od 1.1.2020 – súlad s ustanoveniami Zákona 582/2004 v platnom znení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce

na rok 2021 a výhľadového rozpočtu na roky 2022 a 2023.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 29.05.2020

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2020.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – kontrola účtovných dokladov

        - Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2020

        - Následná kontrola Inventúrnych zápisov z inventarizácie majetku obce za rok 2019

 • Následná kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

 • Kontrola evidencie žiadosti o poskytnutie informácii podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré boli zaslané alebo doručené na obec za obdobie roka 2019.

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2019.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 26.11.2019Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie júl – december 2019.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle par. 18 f/ odst. 1/ písm. b/ zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Kontrola základných organizačných noriem obce v súvislosti s novelizáciou

zákonov súvisiacich s riadením obce /zákon o obec. zriadení; zákon o účtovníctve;

zákon o rozpočtových pravidlách a podobne/.

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2019

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2019

 • Kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ

 • Kontrola dodržiavania ustanovení zákona 317/2001 o ochrane pred požiarmi a

zákona 37/2014 o dobrovoľnej požiarnej ochrane SR v podmienkach obce Švábovce.

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce

na rok 2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 a 2022.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 04.06.2019

Obec: Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2019.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – Tvorba a použitie soc. fondu za

rok 2018

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2019

- Kontrola účelového použitia a zúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov

z rozpočtu obce organizáciám v rozsahu nakladania s týmito finančnými

prostriedkami v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácii z rozpočtu obce

za rok 2018.

 • Následná kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2018.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 25.11.2018

Obec: Švábovce

P l á n    k  o  n t r o  l n e j    č i  n n o  s t i

na obdobie júl – december 2018.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Kontrola základných organizačných noriem obce v súvislosti s novelou Zákona o obecnom zriadení 369/1990

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30.6.2018

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 30. 9. 2018

-  Kontrola účtovných dokladov

-  Následná kontrola plnenia Uznesení prijatých na zasadnutí OZ

Stanoviská kontrolóra obce.

-  Vypracovanie stanoviská kontrolóra obce k Návrhu Rozpočtu obce

na rok 2019 a výhľadového rozpočtu na roky 2020 a 2021.

Plán kontrolnej činnosti predkladá: Ing. Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach  04.06.2018

Obec Švábovce

P l á n   k o n t r o l n e j   č i n n o s t i

na obdobie január – jún 2018.

Plán kontrolnej činnosti je vypracovaný a predkladaný v zmysle zákona č. 369/ 1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti:

- Správa k tvorbe a čerpaniu rozpočtu obce so stavom k 31. 3. 2018

 • Následná kontrola účtovných dokladov

 • Následná kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

 • Následná kontrola v ZŠ s MŠ Švábovce – kontrola účtovných dokladov

Stanoviská kontrolóra obce.

 • Vypracovanie stanoviska kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce

za rok 2017.

Plán kontrolnej činnosti predkladá:  Ing.Ondrej Korenko – kontrolór obce

Vo Švábovciach 14.11.2017

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Dôležité čísla

Kalendár